Home Updates Over ons Big Data Activiteiten Kennisbank Links Contact

Digitale Stad


Wat zijn de kansen en bedreigingen van digitalisering voor de stad (Rotterdam) van de toekomst?

Programma Digitale Stad

 
 De Kenniswerkplaats Urban Big Data neemt vanaf juni 2020 deel aan het programma Digitale Stad (DS) van de gemeente Rotterdam. Dat programma onderzoekt de kansen en bedreigingen van digitalisering voor de stad van de toekomst. DS kijkt hierbij naar de rol en wensen van zowel de (lokale) overheid als de overige stedelijke gebruikers zoals bewoners, ondernemers en bezoekers. Het hart van het programma is de ontwikkeling van een generiek Open Urban Platform, inclusief een 3D Digital Twin van Rotterdam.

Interview met Roland van der Heijden, programmamanager Digitale Stad, gemeente Rotterdam


Veranderingen

Digitalisering is meer dan een nieuwe trend. De stad krijgt naast de fysieke en sociale dimensie een geheel nieuwe derde digitale dimensie erbij. Een dimensie die niet langer ernaast bestaat, maar meer en meer ermee verweven raakt. Dat biedt nieuwe kansen, maar brengt ook bedreigingen met zich mee. Hoe gaan wij hier mee om, als stad en overheid?

We kunnen het omgaan met digitalisering overlaten aan grote, mondiaal opererende multinationals, maar overheden kunnen ook zelf het voortouw nemen, zoals de gemeente Rotterdam dat wil doen middels een eigen Open Urban Platform.

Samen

Om voor de verschillende vragen een antwoord te vinden bouwt DS ook aan een duurzaam kennisnetwerk. In samenwerking met onder meer de Kenniswerkplaats Urban Big Data wordt een breed kennisnetwerk betrokken bij het ontwikkelen van het DS-programma.

Samen denken wij na over hoe wij de digitale werkelijkheid willen integreren in onze stad, zodanig dat iedereen daarvan profiteert. Een digitale stad gaat namelijk ook over het benutten van kansen op terreinen zoals economie, ruimtelijke ordening, dienstverlening, participatie, veiligheid en assetmanagement.

Kennis

Sinds 2017 heeft Digitale Stad al veel nieuwe kennis verzameld. In een samenwerking met de Rotterdam School of Management (RSM) zijn er tientallen afstudeeronderzoeken uitgevoerd rondom de ontwikkeling, het gebruik en governance van Open Urban Platforms. Met Hogeschool InHolland wordt jaarlijks een klantwaarde-traject doorlopen, dat inzicht geeft in de meerwaarde van zo’n Urban platform voor eindgebruikers. 

3D Digital Twin

De kern van dit platform wordt gevormd door de 3D Digital Twin van de stad. Dit is een beschrijving van de huidige fysieke werkelijkheid door middel van data. Dat begint met het 3D model van de stad, waarin alle vaste fysieke objecten (huizen, bomen, bankjes etc.) in de stad zijn opgenomen. Vervolgens wordt dit model aangevuld met ‘live’ data over het gebruik van de stad. Brandt de lantaarnpaal? Is die parkeerplaats bezet? Is die vuilniscontainer vol?

Dit digitale beeld van de werkelijkheid vormt een basis voor tal van slimme toepassingen en biedt deze allen dezelfde werkelijkheid.

Pilots

Door samen met geïnteresseerde partijen op te trekken in pilotprojecten worden stap-voor-stap de puzzelstukjes op hun plek gelegd. Elk project mondt uit in nieuwe toepassingen op het platform. Voor vier toepassingen worden in 2020 de eerste prototypes opgeleverd:

1.  Een applicatie om tijd- en plaatsonafhankelijke participatie en inspraak rondom ruimtelijke inrichtingsvraagstukken mogelijk te maken. In een 3D gamesetting kunnen deelnemers meedenken over de inrichting van een gebied in relatie tot mogelijke beperkingen zoals kosten en fysieke obstakels. Het doel is dat inwoners hiermee straks zelf voorstellen kunnen maken en indienen bij de gemeente.

2.  Een prototype voor het sneller kunnen afgeven van een Omgevingsvergunning door het gebruik van 3D modellen. Door een deel van de criteria in een 3D model inzichtelijk te maken wordt de kans op een succesvol voorstel groter en kan sneller getoetst worden.

3.  Voor SAFE 3D wordt gewerkt aan een prototype voor het vergroten van de fysieke veiligheid in en om gebouwen én de realtime aanwezigheid van mensen. Doel is om met gerichte informatie tot een beter veiligheidsbeleid te komen.

4. Tenslotte werkt DS aan een toepassing om 3D-gebouwinformatie (BIM) te gebruiken voor communicatie-en promotiedoeleinden bij bouwprojecten. Middels Augmented Reality (AR) kan al vóór en tijdens het bouwproject het beoogde eindresultaat zichtbaar worden gemaakt. Passanten kunnen dan bij de bouwlocatie een code scannen en via hun smartphone het geplande gebouw op ware grootte geprojecteerd zien.